Liberty Language School

Liberty Language School
Международная языковая школа

Friday, 24 July 2020

Договор о предоставлении образовательных услуг.

Уважаемые студенты и будущие студенты, просьба ознакомиться с договором о предоставлении услуг нашей школы. 
Данная публичная оферта действует для всех студентов. 


Загрузить Договор


Текст договора


ДОГОВІР №_______
на надання освітньої послуги з вивчення іноземних мов
м. Дніпро                                                                                                    “_____”__________ 20_____ р.
Школа іноземних мов ФОП «ГОЛЕНКОВ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ» «Ліберті Ленгвідж Скул» (далі – Виконавець) в особі директора, ______Голенков М. А. ______, і _________________________ (далі – Замовник), в особі ___студент_____, (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг Студенту, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору.
1.2. Студентом за цим Договором є сам Замовник або особа, вказана Замовником в заявці.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
2.1. Специфікація програми (назва, семестр, кількість годин), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі.
2.2. Тривалість програми та інших послуг: необмежено
2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням — останнє заняття за розкладом групи.
2.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. Тривалість одного основного заняття складає 60/90 хвилин, в залежності від кількості студентів в групі. Заняття починаються згідно з затвердженим розкладом.
3. Додаткові послуги
3.1. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми сплачується  окремо. Деталі про сплату можна дізнатися в адміністрації.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень володіння англійською Студента та надати йому відповідні програми, розклад навчання та все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1. 4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття зі Студентом.
4.1.3. Видати Студенту, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат).
4.1.4. Формувати навчальні групи у складі не більше 15 студентів.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором:  у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним- запитуються;  у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.
4.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.
4.2.3. У будь-який момент відмовити Студенту в надані послуг, визначених у п.1.1. цього Договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а студентам — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
4.2.4. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши Замовника.
4.2.5. На період надання Послуг змінювати номер групи або викладача без попередження Замовника, якщо не змінюється час навчання та дні навчання.
4.3. Замовник зобов'язується:
4.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання Студентом Правил поведінки під час перебування в школі.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.
4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
4.4.4. Безкоштовно користуватися електронною бібліотекою та відеотекою Виконавця.
4.4.5. Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним. Якщо замовник запізнюється на заняття, то викладач проводить заняття згідно з розкладом. Відпрацювання пропущених уроків треба сплачувати окремо.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору зазначена в рахунку-фактурі, який сформовано згідно Заявки Замовника. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
5.2. Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.3. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з розцінками, що встановлені Виконавцем.
5.4. Повернення сплачених коштів НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ: студент має право пройти курс онлайн, якщо не може фізично бути присутнім на заняттях, або перенести заняття на 2 місяці за наявності документів, що пояснюють його неможливість навчатися (довідка лікаря про стан здоров’я, тощо).   
5.5. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри. Подарункові сертифікати необхідно використати протягом місяця від дати їх придбання. Гроші за подарункові сертифікати, ваучери та/або дисконтні сертифікати не повертаються. 
5.6. У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
5.7. Сертифікат по закінченню курсу видається за умови успішного проходження іспиту та сплачується окремо, за тарифами, про які ви дізнаєтесь у адміністратора.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов'язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.
8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, указаних в пп. 5.5–5.7 Договору.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
9.2. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
9.3. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет www.liberty-school-ua.com.
9.4. Нова редакція Договору набуватиме чинності для Сторін через 3 (три) дні з дати її затвердження Виконавцем.
10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП «ГОЛЕНКОВ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ»___________________________________
Liberty Language School _________________________________
49000, м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 19 А, оф. 6___________________
11. Дані про студента:
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт ____________________________________
Виданий____________________________________
Дата видачі__________________________________
11.2 . Цим я підтверджую, що Лінгвістичний центр Liberty Language School ознайомив мене з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, відповідними положеннями інших нормативно-правових актів.
11.3.  Цим я підтверджую, що Лінгвістичний центр Liberty Language School ознайомив мене щодо мети збору моїх даних.
11.4. Ми хотіли б надсилати Вам інформацію про наші новини та події, які можуть бути цікавими для Вас. Так, я хочу отримувати інформацію про новини та події, які проводить Лінгвістичний центр Liberty Language School. Я бажаю отримувати інформацію у вигляді:  електронною поштою ___________________________ та/або SMS-повідомлень на номер ________________________

«___» ________ 20__ р. ____________________Директор ______________ /Голенков М. А./

No comments:

Post a comment

Европейский день языков

Европе́йский день языко́в  — праздник, отмечаемый  26 сентября . Был провозглашён  Советом Европы   (и поддержан  Европейским союзом ) во вр...

Popular Posts